Ekipa

Jasmina Selan


Tel.: 01/7888-759
E-mail: jasmina.selan@grosuplje.si

Jasmina Selan je naziv univ. dipl. prevajalec in tolmač za angleški jezik, prof. angleškega jezika in prof. sociologije pridobila na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Od avgusta 2016 je vodja skupne občinske uprave Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, katerega naloga je zlasti spremljanje razpisov s področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov. Pred tem je bila zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v Laboratoriju za telekomunikacije na delovnem mestu vodje projektne pisarne. Njena glavna zadolžitev in odgovornost je bila koordinacija prijav razvojno-raziskovalnih projektov, priprava poročil ter finančno-administrativno vodenje projektov. V okviru dela je pridobila izkušnje pri pripravi prijav projektov na naslednjih programih: Horizon2020, Interreg Europe (Interreg IVC, Research and Innovation), Interreg Central Europe, Interreg Adrion, Interreg Danube, Interreg SI-HR, SEE transnational cooperation, Erasmus+, Ambient Assisted Living (AAL), 7th FP EU, ARRS, ERDF, Po kreativni poti do znanja, Arise Europe, COST, SME Instrument, Kompetenčni centri, Eureka, Twinning, Era Chairs in CIP. Pred tem je bila koordinator Akademije e-Uprave na Regionalni ustanovi – Centru za podporo razvoju e-uprave za Jugovzhodno Evropo. V okviru dela je pridobila izkušnje pri organizaciji delavnic, konferenc, seminarjev in promocijskih dogodkov na temo IKT ter je aktivno sodelovala pri pripravi raziskovalnih projektov in izdelavi študij kot podpori izobraževalnim programom ter pri pripravi poročil o Ljubljana Forumu (ISO 37120 certifikat za mesta). Po študiju je prakso opravljala v Bruslju v času slovenskega predsedovanja EU pri European Movement International na oddelku za EU projekte ter v informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Generalnem direktoratu za komunikacijo. V okviru dela na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Nefiks-u, Mladinskem cehu, Greenpeace Sloveniji, Socialni akademiji, PIC-u in Slovenskem svetu evropskega gibanja je pridobila bogate izkušnje pri prijavi programov, kot so Evropa za državljane, Vseživljenjsko učenje, Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci, Debate Europe in Inteligentna energija - Evropa.

Simon Kastelic


Tel.: 01/7888-761
E-mail: simon.kastelic@grosuplje.si

Simon Kastelic je diplomirani ekonomist s področja poslovne informatike. V preteklem petletnem obdobju je na Občini Ivančna Gorica vodil projekte pridobivanja sofinanciranja in izvedbo projektov s področja učinkovite rabe energije, energetske sanacije stavb, prometne strategije, objektov za šport in rekreacija, predšolsko vzgojo in izobraževanje. Pokrival je področje zasnove in pripravo projektne in investicijske dokumentacije, finančnega in časovnega načrtovanja okvira projekta, vodil pripravo vlog za sofinanciranje, po odobritvi projektov izvedbo postopkov javnih naročil, izvedbo projekta oziroma gradenj, oddajo zahtevkov za izplačilo in pripravo končnih poročil.

Pred tem je bil na samostojni podjetniški poti, kjer so razvijali in implementirali programske rešitve in spletne strani. V času dodiplomskega in podiplomskega študija je bil asistent študentom pri predmetu poslovna informatika.

V preostalem času se ukvarja s kmetijstvom na domači kmetiji in športom, saj že od ustanovitve deluje v vodstvenih organih košarkarskega kluba Ivančna Gorica, kje tudi aktivno nastopa v članski ekipi in skrbi za delovanje mladinskih ekip.

Tjaša Pleško


Tel.: 01/7888 787
E-mail: tjasa.plesko@grosuplje.si

Tjaša Pleško je diplomirana varstvoslovka s Fakultete za varnostne vede, kjer se je naučila prevzemati zahtevne naloge pri analiziranju, oblikovanju in razvoju varnostnih procesov v različnih organizacijah.

Z načrtovanjem, koordinacijo in izvajanjem projektov se je spoznala že v času študija. Kot članica upravnega odbora Študentskega kluba GROŠ je organizirala različne projekte in dogodke za mlade na področju kulture, športnih aktivnosti in izobraževanja. Pri sodelovanju s Prireditveno Agencijo 19, ki organizira različne glasbene dogodke, pa je delala z ljudmi in tako razvila tudi dobre komunikacijske sposobnosti. Zadnje leto je bila zaposlena na Občini Grosuplje, kjer je na Uradu za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti, skrbela za razpisno dokumentacijo na področju kulturnih dejavnosti.

Praktična znanja in kompetence je nadgrajevala tudi skozi neformalno učenje v sodelovanju pri različnih evropskih projektih s področja mladinskega dela, socialne vključenosti in mreženja mest. Samoiniciativnost in kreativnost ji nista tuji, zato se z veseljem loti novih priložnosti in izzivov.

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas