Ekipa

Jasmina Selan


Tel.: 01/7888-795
E-mail: jasmina.selan@grosuplje.si

Jasmina Selan je naziv univ. dipl. prevajalec in tolmač za angleški jezik, prof. angleškega jezika in prof. sociologije pridobila na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Od avgusta 2016 je vodja skupne občinske uprave Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, katerega naloga je zlasti spremljanje razpisov s področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb, urejanja prostora ter varovanja okolja, priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih institucij oziroma ustanov. Pred tem je bila zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v Laboratoriju za telekomunikacije na delovnem mestu vodje projektne pisarne. Njena glavna zadolžitev in odgovornost je bila koordinacija prijav razvojno-raziskovalnih projektov, priprava poročil ter finančno-administrativno vodenje projektov. V okviru dela je pridobila izkušnje pri pripravi prijav projektov na naslednjih programih: Horizon2020, Interreg Europe (Interreg IVC, Research and Innovation), Interreg Central Europe, Interreg Adrion, Interreg Danube, Interreg SI-HR, SEE transnational cooperation, Erasmus+, Ambient Assisted Living (AAL), 7th FP EU, ARRS, ERDF, Po kreativni poti do znanja, Arise Europe, COST, SME Instrument, Kompetenčni centri, Eureka, Twinning, Era Chairs in CIP. Pred tem je bila koordinator Akademije e-Uprave na Regionalni ustanovi – Centru za podporo razvoju e-uprave za Jugovzhodno Evropo. V okviru dela je pridobila izkušnje pri organizaciji delavnic, konferenc, seminarjev in promocijskih dogodkov na temo IKT ter je aktivno sodelovala pri pripravi raziskovalnih projektov in izdelavi študij kot podpori izobraževalnim programom ter pri pripravi poročil o Ljubljana Forumu (ISO 37120 certifikat za mesta). Po študiju je prakso opravljala v Bruslju v času slovenskega predsedovanja EU pri European Movement International na oddelku za EU projekte ter v informacijski pisarni Evropskega parlamenta v Generalnem direktoratu za komunikacijo. V okviru dela na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Nefiks-u, Mladinskem cehu, Greenpeace Sloveniji, Socialni akademiji, PIC-u in Slovenskem svetu evropskega gibanja je pridobila bogate izkušnje pri prijavi programov, kot so Evropa za državljane, Vseživljenjsko učenje, Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci, Debate Europe in Inteligentna energija - Evropa.

Simon Kastelic


Tel.: 01/7888-761
E-mail: simon.kastelic@grosuplje.si

Simon Kastelic je diplomirani ekonomist s področja poslovne informatike. V preteklem petletnem obdobju je na Občini Ivančna Gorica vodil projekte pridobivanja sofinanciranja in izvedbo projektov s področja učinkovite rabe energije, energetske sanacije stavb, prometne strategije, objektov za šport in rekreacija, predšolsko vzgojo in izobraževanje. Pokrival je področje zasnove in pripravo projektne in investicijske dokumentacije, finančnega in časovnega načrtovanja okvira projekta, vodil pripravo vlog za sofinanciranje, po odobritvi projektov izvedbo postopkov javnih naročil, izvedbo projekta oziroma gradenj, oddajo zahtevkov za izplačilo in pripravo končnih poročil.

Pred tem je bil na samostojni podjetniški poti, kjer so razvijali in implementirali programske rešitve in spletne strani. V času dodiplomskega in podiplomskega študija je bil asistent študentom pri predmetu poslovna informatika.

V preostalem času se ukvarja s kmetijstvom na domači kmetiji in športom, saj že od ustanovitve deluje v vodstvenih organih košarkarskega kluba Ivančna Gorica, kje tudi aktivno nastopa v članski ekipi in skrbi za delovanje mladinskih ekip.

Peter Zakrajšek


Tel.: 01/7888-787
E-mail: peter.zakrajsek@grosuplje.si

Peter Zakrajšek je komunalni inženir. V preteklem petletnem obdobju je na Občini Grosuplje vodil projekte na področju komunalne in cestne infrastrukture, obnovo infrastrukture cestne razsvetljave, finančno načrtovanje investicij v cestno razsvetljavo, vzdrževanje mestnih ulic, vzdrževanje parkov, investicij v zbiranje odpadkov, pokopališče objekte in vodenje katastra komunalne infrastrukture ter vodenje obnov in novogradenj na področju hidrantnega omrežja za Območje celotne občine Grosuplje. Za svoje področje dela je zasnoval in pripravljal projektno dokumentacijo, finančne okvire za financiranje projektov, oddajo zahtevkov, vodenje evidenc in izdelavo poročil za posamezne projekte.

Pred tem je bil vodja CERO Špaja dolina na Javnem Komunalnem podjetju Grosuplje, kjer je skrbel za vodenje celotnega centra, evidence, poročila in oddajo poročil za področje treh občin. V začetku svoje profesionalne poti je delal v privatnem gradbenem podjetju, kje je v začetku deloval kot delovodja na področju nizkih gradenj, nato pa je prevzel vodenje gradbišč na nizkih in visokih gradnjah, ter vodil obračune, za vse objekte.

V času izven delovnega mesta svoj čas posveča družinskemu življenju, sproščanju v naravi in potovanjem, ki so njegova strast. V kolikor mu dopušča čas pa se ukvarja foto in video produkcijo.
 

Mateja Zupančič


Tel.: 01/7888-753
E-mail: mateja.zupancic@grosuplje.si

Mateja Zupančič se je rodila marca 1981 v Novem mestu. Po gimnaziji je vpisala študij nemškega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani in se po zaključku študija zaposlila kot profesorica. Po nekaj letih jo je službena pot vodila v gospodarske vode, kjer je še vedno uporabljala svoje znanje jezikov, delno za prevajanje delno v skrbi za mednarodne odnose.

Strokovno znanje in kompetence na področju oblikovanja zahtevnih gradiv in poznavanja javnih naročil je razvila v administraciji Občinske uprave Občine Trebnje. Njen širok nabor izkušenj obsega predvsem stike z domačimi in tujimi javnostmi, delovne izkušnje na področju komuniciranja in socialnih spletnih omrežij in organizacijo številnih dogodkov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, kar ji je prineslo tudi dobro poznavanje protokola. Pripravljala je različno investicijsko dokumentacijo, sodelovala pa je tudi pri pripravi različnih programov in strategij na lokalni ravni. Je članica upravnega odbora Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke.

Njene izkušnje in osredotočenost ji pomagajo hitro identificirati projektno idejo, njena kreativnost pa ji koristi pri reševanju problemov. Ker ne mara polovičarstva, se trudi vedno vse stvari izpeljati kakovostno in pravočasno.
 

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas