Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica uspešno pridobila nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev

Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica sta uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih nekaj manj kot 550.000 EUR nepovratnih sredstev. Občina, je pridobila sofinanciranje v višini 182.324,06 EUR, s katerim bo v prostorih prizidka k zdravstvenem domu zagotovila dodatne prostore za opravljanje zdravstvene dejavnosti, Zdravstveni dom Ivančna Gorica pa bo poskrbel za nadgradnjo preventivnih programov, za katerega je prejel sklep v višini 365.136,00 EUR.

»Občina Ivančna Gorica in Zdravstveni dom Ivančna Gorica si v zadnjih letih pospešeno prizadevata za čim boljše pogoje za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti in za čim širši nabor kvalitetnih zdravstvenih programov v ZD Ivančna Gorica. Število prebivalcev v občini stalno narašča in s tem se seveda povečuje tudi število pacientov. Povečujejo pa se tudi njihove zahteve in potrebe po kvalitetni in čim pestrejši zdravstveni oskrbi v domači občini. Občina Ivančna Gorica se tega zaveda in pospešeno vlaga tudi v izgradnjo zdravstvene infrastrukture in opreme«, je povedal župan Dušan Strnad.

Zdravstveni dom je eden izmed devetih zdravstvenih domov in občin v zahodni kohezijski regiji, ki so prejeli pozitivni odgovor za izvedbo zgoraj omenjenega projekta. Skupno je v Sloveniji takih petindvajset. Projekt poteka v času od 1. 3. 2018 – 31. 12. 2019. Namen projekta je nadgradnja že obstoječih preventivnih programov za otroke in mladostnike ter programov za odraslo populacijo. Po besedah pomočnice direktorja za zdravstveno nego v ZD Ivančna Gorica Marte Praznik, bodo vzpostavili integriran Center za krepitev zdravja, ki bo deloval kot samostojna organizacijska enota v zdravstvenem domu in bo medsebojno povezal strokovnjake in programe za vse populacijske skupine. »V preventivne programe bomo vključili ranljive skupine, katere bodo prepoznane v občini, ter izvajali ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z pomočjo vključevanja deležnikov tako iz zdravstvenega kot iz socialnega resorja. Bistveni namen vzpostavitve teh centrov je usklajeno izvajanje aktivnosti krepitve zdravja, integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah«, je še dodala Praznikova.

Projekt delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3: »Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju« in prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«, specifičnega cilja 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« ter se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Vir: Občina Ivančna Gorica

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us