PRI IZVAJANJU PODNEBNIH UKREPOV AKTIVNA TUDI OBČINA GROSUPLJE

Občina Grosuplje s svojo usmeritvijo v zeleno prihodnost med drugim aktivno sodeluje tudi v evropskem projektu LIFE Podnebna pot 2050 (Climate Path 2050), ki se osredotoča na podnebne aktivnosti.

Projekt LIFE Podnebna pot 2050 izvaja Institut »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, namenjen pa je spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov.

V projektu izpostavljajo tudi pomembno vlogo občin pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na nacionalni in občinski ravni. V okviru projekta so zato med drugim za občine vzpostavili Lokalni semafor podnebnih aktivnosti, ki so ga širši javnosti predstavili v petek, 5. oktobra 2018, v Hiši Evropske unije, Občina Grosuplje pa je aktivno sodelovala že v njegovi testni fazi oz. v času vzpostavitve te spletne platforme.

Lokalni semafor je spletna aplikacija, s katero lahko občine prvič v Sloveniji celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. »Občine izvajajo različne podnebne ukrepe. Spremljanje njihove uspešnosti je bilo do sedaj izjemno zahtevno, saj so bili podatki razdrobljeni po različnih virih. V Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti so vsi podatki zbrani na enem mestu in predstavljeni na pregleden način. Zbrani so podatki iz javnih evidenc, kot tisti, ki jih vnašajo občine same. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na osem področij: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogrevanje,« je o semaforju ob njegovi predstavitvi povedal vodja Centra za energetsko učinkovitost IJS mag. Stane Merše.

Prvi zanimivi rezultati Lokalnega semaforja podnebnih aktivnosti:

Slovenija je v letu 2012 ločeno zbrala 46 % vseh gospodinjskih odpadkov, leta 2016 pa že 57 %. V sedmih občinah, to so Vrhnika, Preddvor, Gorenja vas-Poljane, Log-Dragomer, Borovnica, Makole in Šenčur, so močno presegli slovensko povprečje in ločeno zbrali več kot 80 %.
V obdobju 2013 - 2017 je bila v 150 občinah s sredstvi iz Kohezijskega sklada spodbujena energetska prenova stavb s skupno ogrevano tlorisno površino skoraj 765.000 m2, kar ustreza približno 273 povprečno velikim osnovnim šolam.
V Sloveniji imamo 58 občin, ki oskrbujejo stavbe z daljinsko toploto. V 32 občinah je v sistemih daljinskega ogrevanja iz obnovljivih virov proizvedena vsaj polovica energije. Za proizvodnjo toplote izkoriščajo v enem sistemu geotermalno energijo, v ostalih pa lesno biomaso.
V 16 občinah ekološko kmetujejo na več kot 30 % vseh kmetijskih zemljišč, izstopa občina Jezersko s 60 %. Skupno se v teh občinah nahaja 29 % vseh zemljišč, na katerih se v Sloveniji ekološko kmetuje.
Lokalni semafor je sicer v prvi vrsti namenjen občinam samim, saj spodbuja izmenjavo dobrih praks in daje boljši vpogled v aktivnosti občine na več področjih. Med njimi so na primer cilji zmanjšanja emisij, za katere smo se občine obvezale, spodbujene investicije v energetsko prenovo stavb v lasti občin, število polnilnic za električna vozila in delež ločeno zbranih frakcij odpadkov.

V Lokalnem semaforju podnebnih sprememb so pripravljeni temeljni kazalci za vseh 212 občin v Sloveniji. Semafor občinam poleg tega omogoča, da bazo podatkov nadgradimo in tako pridobimo bolj poglobljeno sliko o svojih aktivnostih na področju podnebnih sprememb. Razvitih je bilo 57 kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti občin na področjih blaženja podnebnih sprememb. Kar 48 od teh kazalnikov je predstavljenih za vse občine v Sloveniji, preostali pa so izpolnjeni le za občine, ki smo aktivno sodelovale v času vzpostavitve spletne platforme. Semafor lahko brezplačno uporabljamo vse občine.

Spletni naslov do semaforja: https://semafor.podnebnapot2050.si/

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us