OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA PROJEKT P + R GROSUPLJE

Vstopili smo v Evropski teden mobilnosti, ki že tradicionalno poteka od 16. do 22. septembra, in se letos odvija pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj«. Veseli smo, da lahko prav v tem tednu, prav pod omenjenim sloganom, delimo informacijo, da bo v Grosupljem že naslednje leto stala parkirna hiša P + R Grosuplje. Tako bomo lahko tudi v Grosupljem parkirali svoj osebni avto in pot do prestolnice nadaljevali z avtobusom ali vlakom. Združili bomo torej različne načine prevoza, da bo naša pot bolj trajnostna.

Ministrstvo za infrastrukturo je konec lanskega leta objavilo Javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti – vozlišča P+R (parkiraj in prestopi), v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Predmet javnega razpisa je tako bilo sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

S projektom »P + R Grosuplje« se je na omenjen javni razpis prijavila tudi Občina Grosuplje. V ponedeljek, 17. 9. 2018, ko je v Družbenem domu Grosuplje na temo Evropskega tedna mobilnosti potekala tudi tiskovna konferenca, pa je župan dr. Peter Verlič z vsemi nami delil informacijo, da je ministrstvo projekt odobrilo, Občini Grosuplje se za izvedbo projekta dodelijo nepovratna sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.655.732,80 evrov. Ravno v tem mesecu smo z ministrstvom že podpisali tudi pogodbo.

Gre za sofinanciranje projekta »P + R Grosuplje« v višini 80 % (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). 20 % sredstev bo moral zagotoviti upravičenec.

Parkirno hišo »P + R Grosuplje« bomo zgradili na parkirišču pri občini, poleg Avtobusne postaje Grosuplje in Železniške postaje Grosuplje.

Uporabniki P+R bodo tako skladno s smernicami ministrstva in parkirno politiko svoja vozila parkirali v hiši P+R in se do glavnega mesta odpeljali z mestnim avtobusom 3G ali z vlakom. Vrednost parkiranja v P+R bo prilagojena smernicam ministrstva, ki pa ne predpisuje dražje parkirnine kot je vožnja do prestolnice in nazaj v Grosuplje.

V parkirni hiši bo skladno s projektom zagotovljenih 222 parkirnih mest, od tega jih bo 161 za namen parkiranja P+R, 61 parkirnih mest pa bo namenjenih plačljivemu parkiranju. V kletni etaži bo možnost polnjenja električnih vozil, ob garažni hiši bo tudi zaprta kolesarnica za 40 koles z možnostjo polnjenja električnih koles.

»P + R Grosuplje« predstavlja tudi pomembno uresničevanje enega izmed petih strateških stebrov načrtovanja, ki jih predvideva Celostna prometna strategija občine Grosuplje. Ti se med seboj povezujejo, dopolnjujejo in so: vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja, spodbujanje hoje kot pomembnega potovalnega načina, optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja, uveljavitev optimiziranega cestnega prometa ter ta, ki ga bi v tem primeru posebej izpostavili, oblikovanje privlačnega javnega potniškega prevoza. Da bo temu tako, zagotovo igra pomembno vlogo prav »P + R Grosuplje«.

Če pa se ozremo še na našo strategijo 3G, pa bo zagotovo držalo »Grosuplje Goes Green«.

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us