OBČINE GROSUPLJE, IVANČNA GORICA, ŠKOFLJICA, IG IN DOBREPOLJE PODPISALE PISMO O NAMERI O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Občina Grosuplje v skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bomo občino upravljali Gospodarno, razvijali Gostoljubno in usmerjali Globalno. Ob tem pa s sloganom »Grosuplje Goes Green« izpostavljamo še njeno zeleno usmeritev.

Nov pomemben korak v smeri 3G razvoja naše občine pa je bil podpis pisma o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave, ki so ga v ponedeljek, 13. maja 2019, podpisali župani občin Grosuplje, dr. Peter Verlič, Ivančna Gorica, Dušan Strnad, Škofljica, Ivan Jordan, Ig, Janez Cimperman in Dobrepolje, Igor Ahačevčič.

»Vesel sem, saj smo danes tukaj zbrani prijatelji, ki se že dobro poznamo,« je ob podpisu dejal župan dr. Peter Verlič in povedal, da občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje že dolgo sodelujemo v skupnem podjetju, Javnem komunalnem podjetju Grosuplje, z občinama Škofljico in Ig sodelujemo v medobčinskem inšpektoratu, z občino Ivančno Gorico pa še dodatno v medobčinskem razvojnem centru. »To pismo o nameri je začetek ene skupne poti, ki bo prinesla pozitivne učinke tako za naše občinske proračune kot tudi za vse te sinergije, ki se bodo lahko izvajale v skupni občinski upravi,« je še dejal, ter ob tem dodal, da je prepričan, da bo v prihodnje ta organ še prerasel zdajšnje okvire.

Direktor občinske uprave Občine Grosuplje mag. Dušan Hočevar pa je ob dogodku pojasnil, da je že leta 2016 začel uspešno delovati »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje,« ki deluje na področju priprave projektov, pridobivanja državnih sredstev in sredstev s strani kohezijskih skladov ter na področju vodenja pridobljenih projektov. S tem zagotavlja tudi profesionalizacijo, ki je za uspešno črpanje sredstev potrebna. Kot se je izkazalo tudi v praksi, je s sodelovanjem med občinami tudi razvojni preboj preko občinskih meja in prav tako preko meja Republike Slovenije v Evropo in širše veliko lažji. Evropska sredstva predstavljajo velik delež razvojnih sredstev za lokalne skupnosti, tako da je dodana vrednost evropskih projektov za vključene občine velika.

Prav tako že vse od leta 2012 deluje »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«. In tudi sodelovanje občin na tem področju se je izkazalo kot uspešno, smotrno.

Ob vsem tem velja izpostaviti, da se je ustanovitev skupnih občinskih uprav kot še posebej dobra praksa izkazala pri spodbujanju trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale. Učinkovit prenos znanja med občinami vpliva na kakovost in na končni rezultat skupnega dela.

Glede na to, da tudi Ministrstvo za javno upravo s spremembo določila o sofinanciranju organov skupne občinske uprave sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin, smo se odločili, da skupni občinski upravi združimo, razširimo. »Z vizijo napredka, boljših rezultatov, racionalnega upravljanja,« je ob tem poudaril direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar ter še povedal, da to vključuje širitev števila nalog in števila občin. S tem bomo tako prispevali k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce.

Delovanje skupnih občinskih uprav se namreč sofinancira v skladu z Zakonom o financiranju občin, polovica upravičenih stroškov se povrne iz državnega proračuna. S spremembo omenjenega zakona pa so se določila tudi področja, ki so sofinancirana s strani Republike Slovenije.

Kot je še pojasnil mag. Dušan Hočevar, bomo tako skladno s 26. členom zakona občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje ustanovile organ skupne občinske uprave, ki bo opravljal naloge na področjih: občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora ter civilne zaščite.

S podpisom pisma o nameri o ustanovitvi organa skupne občinske uprave pa so župani direktorja občinske uprave mag. Dušana Hočevarja tudi pooblastili za pripravo vseh potrebnih aktov za ustanovitev organa skupne občinske uprave.

Ta bo s svojim delovanjem predvidoma pričel s 1. 1. 2020, njegov sedež bo v Grosupljem.

Vir: www.grosuplje.si

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us