OBČINA GROSUPLJE USPEŠNO PRIDOBILA EVROPSKA SREDSTVA ZA UREDITEV POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE NA TABORSKI CESTI V GROSUPLJEM

Občina Grosuplje je s projektom »Ureditve površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti« v Grosupljem uspešno kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Ministrstva za infrastrukturo, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4: »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe št. 4.4: »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«.

Za ureditev površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti v Grosupljem smo tako uspešno pridobili nepovratna sredstva v višini 142.243,86 evrov (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike). Izvedba je predvidena v prvi polovici leta 2020.

Ureditev površin za pešce in kolesarje na Taborski cesti v Grosupljem pa hkrati predstavlja tudi korak v smeri uresničevanja vizije razvoja prometa in mobilnosti v naši občini, začrtane v Celostni prometni strategiji Občine Grosuplje, ob sprejetju katere je župan dr. Peter Verlič povedal: »Sprejeta strategija daje velik poudarek ukrepom na področju peš in kolesarskega prometa, kar se bo odrazilo v novih pločnikih in kolesarskih površinah, nadaljnjemu razvoju in krepitvi javnega potniškega avtobusnega in železniškega prometa ter v novih oblikah mobilnosti s prevozi na klic, v strategiji pa je kot dolgoročen ukrep zapisana tudi umestitev obvoznice Grosuplje daleč stran od strnjenih mestnih naselij. Poudarek bo dan tudi e2 mobilnosti, ki pomeni razvoj in uporabo najrazličnejših električnih vozil ob uporabi sodobnih elektronskih aplikacij.«

Gre za razvoj naše občine v smeri gospodarne, gostoljubne in globalne občine, po zeleni poti. Da bo bivanje v naši občini zdravo, varno in prijetno, da bo naše okolje prijazno tudi podjetnikom, obiskovalcem, da bomo v naši občini spoštljivi in odgovorni do narave in okolja.

www.grosuplje.si 

Contact

Do you have any questions? Contact us.

Contact us