Projekti

MRC spodbuja trajnostni razvoj in aktivira razvojne potenciale lokalnega okolja. Pomaga uresničevati projekte lokalnih skupnosti, ki sledijo ciljem evropske kohezijske politike in vključujejo naravne, človeške in ekonomske potenciale treh občin.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Naročnik:
Trebnje 

Kanalizacijski sistem Veliki Gaber

OPIS PROJEKTA Občina Trebnje je na območju katastrske občine Veliki Gaber uredila javno kanalizacijo in čistilno napravo...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in Paradišče

OPIS PROJEKTA V okviru operacije sta bili s kanalizacijskim omrežjem opremljeni naselji Podgorica pri Šmarju (aglomeracija...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje, Ivančna Gorica 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - III. sklop

OPIS PROJEKTA V okviru skupine projektov so bili zgrajeni vodi kanalizacijskih sistemov ter čistilni napravi. Projekt se je...

Ogled projekta

OSKRBA Z VODO

Naročnik:
Trebnje 

Zamenjava cevovoda na vodovodu Trebnje - dolina Temenice

OPIS PROJEKTA Dela so se izvajala na šestih odsekih (Krtina - VH Velika Loka, VH Velika Loka - Kamni potok, Kamni potok...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Zamenjava cevovoda na primarnem vodovodnem omrežju Trebnje

OPIS PROJEKTA Dela so se izvajala na štirih odsekih (VH Medvedjek - Martinja vas, Kamni Potok - VH Pekel, VH Velika...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Izgradnja vodohrana Medvedjek in zamenjava cevovoda Medvedjek – Temenica

OPIS PROJEKTA Občina Trebnje je v zahodnem delu občine rekonstruirala skupaj približno 3 km vodovodnih cevovodov, zgradila...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine (Vodovodni sistem Kuželjevec- Korinj)

OPIS PROJEKTA V okviru projekta se je izgradil vodovodni sistem Kuželjevec – Korinj s potrebnimi črpališči...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Vodovod Dobje – VH – Dole pri Polici

OPIS PROJEKTA V okviru operacije je bilo z vodovodnim omrežje na novo opremljeno naselje Dole pri Polici, delno pa tudi Mala...

Ogled projekta

INFRASTRUKTURA V ROMSKIH NASELJIH

Naročnik:
Trebnje 

Ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje

OPIS PROJEKTA Namen investicije je ureditev prometne infrastrukture znotraj romskega naselja Hudeje; cesta in pločnik za pešce...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Komunalna čistilna naprava Blato in 2. faza infrastrukture v romskem naselju...

OPIS PROJEKTA Projekt je obsegal izvedbo KČN Blato z navezavo kanalizacijskega cevovoda na kanalizacijsko omrežje romskega...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Rekonstrukcija dela ceste do romskega naselja Smrekec 1 in 2

OPIS PROJEKTA V okviru operacije je bila predvidena rekonstrukcija ceste na odseku od industrijske ceste pri Motvozu do rekonstruirane...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Ureditev infrastrukture za romsko naselje Smrekec

OPIS PROJEKTA V okviru operacije je bila predvidena rekonstrukcija makadamske ceste na odseku od Woodtrada do romskega naselja...

Ogled projekta

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Naročnik:
Trebnje 

Energetska sanacija Osnovne šole Trebnje

OPIS PROJEKTA V projektu je bila izvedena energetska sanacija športne dvorane: zamenjava kritine, izolacija fasade,...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Podružnica OŠ Šentlovrenc - energetska sanacija

OPIS PROJEKTA S prijavo na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso za območje osnovne šole, vrtca in...

OPIS PROJEKTA Občina je s projektom oddala koncesijo za izvedbo izgradnje kotlovnice na lesno biomaso in dobavo toplote iz...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Prenova javne razsvetljave v občini Ivančna Gorica

OPIS PROJEKTA Projekt je zajemal prenovo javne razsvetljave na celotnem območju občine. Zamenjala so se vsa svetila, ki niso...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Obnova športne dvorane Šentvid pri Stični

OPIS PROJEKTA Obnova dvorane z dobava in montaža glavnega športnega semaforja, pomožni semafor, 2x ura za čas napada,...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Podružnična šola s telovadnico in vrtec v Zagradcu

OPIS PROJEKTA V okviru projekta se izgradila nova podružnična šola s telovadnico in vrtcem. Zgradba spada po rabi...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Energetska sanacija Vrtca Polžek Višnja Gora

OPIS PROJEKTA V okviru projekta se je izvedel nov fasadni ovoj objekta, zamenjalo stavbno pohištvo in izoliralo podstrešje. CILJI...

Ogled projekta
Naročnik:
Ivančna Gorica 

Energetska sanacija Podružnične šole Višnja Gora

OPIS PROJEKTA V okviru projekta se je izvedel nov fasadni ovoj objekta, zamenjalo stavbno pohištvo in izoliralo podstrešje. CILJI...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija objekta Zdravstveni dom Grosuplje

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo objekta je bil energetsko saniran ovoj stavbe, toplotna izolacija fasade, toplotna izolacija...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija objekta VVZ Pika Šmarje - Sap

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo objekta je bila izvedena energetska sanacija ovoja stavbe. Toplotna izolacija fasade, podstrešja,...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija OŠ Louisa Adamiča – dislocirana enota – stari objekt

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo je bila izvedena toplotna izolacija podstrešja. CILJI IN NAMENI...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija OŠ Louisa Adamiča IN VVZ Tinkara

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo objekta, je bila izvedena energetska sanacija ovoja stavbe, toplotna izolacija fasade in...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija objekta VVZ Kekec

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo objekta, je bila izvedena energetska sanacija ovoja stavbe, toplotna izolacija fasade in...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Energetska sanacija PŠ Šmarje - Sap

OPIS PROJEKTA Z energetsko sanacijo objekta podružnične osnovne šole, se je izvedla nova fasada s toplotno izolacijo,...

Ogled projekta

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Naročnik:
Ivančna Gorica 

Celostna prometna strategija Ivančna Gorica

OPIS PROJEKTA Javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Celostna prometna strategija Trebnje

OPIS PROJEKTA Javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Celostna prometna strategija Ivančna Gorica

OPIS PROJEKTA Javni razpis »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske...

Ogled projekta

CESTNA INFRASTRUKTURA

Naročnik:
Grosuplje 

Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste in novogradnja mostu čez Grosupeljščico...

»Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Ukrep št. 322: Obnova in razvoj vasi - Urejanje infrastrukture v naselju Cikava

OPIS PROJEKTA Lokacija: v naselju Cikava, RC R3-646, odsek 1443 Šmarje-Sap-Cikava.
Ukrep: ureditev vaškega...

Ogled projekta
Naročnik:
Grosuplje 

Projekti neposredne reg. spodbude: »Izgradnja infrastrukture za obrtno...

OPIS PROJEKTA Lokacija: Grosuplje
1. Rekonstrukcija in ureditev odvodnjavanja odseka lokalne ceste št. 111041...

Ogled projekta

EVROPA ZA DRŽAVLJANE

Naročnik:
Ivančna Gorica 

GEMINAe, SREČANJE DRŽAVLJANOV - Od 15-letnega pobratenja do perspektivnega...

OPIS PROJEKTA Izvedba dvostranskega dogodka s delavnicami ob 15. letnici pobratenja Občin Ivančna Gorica in Hirschaid. CILJI...

Ogled projekta

DRUGI PROJEKTI

Naročnik:
Trebnje 

Obrtna cona Trebnje

OPIS PROJEKTA Občina Trebnje je morala realizirati investicijsko naložbo v komunalno infrastrukturo obrtne cone Trebnje,...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Ureditev novega vaškega središča »Dolenje Selce«

OPIS PROJEKTA Občina Trebnje se je prijavila na 8. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi in sicer s projektom...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Obnova vasi Sela pri Šumberku

OPIS PROJEKTA Projekt je obsegal:
- izgradnjo otroškega igrišča v bližini vrtca,
- obnovo starih...

Ogled projekta
Naročnik:
Trebnje 

Regijska mreža tematskih poti - Heritage Trails Net

OPIS PROJEKTA Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje...

Ogled projekta

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas