Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - III. sklop

OPIS PROJEKTA

V okviru skupine projektov so bili zgrajeni vodi kanalizacijskih sistemov ter čistilni napravi. Projekt se je izvajal v dveh občinah, kjer še ni bilo zgrajenega sistema za odvajanje in čiščenje komunalne vode oziroma ta sistem še ni bil zgrajen v celoti. Skupina projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – III. sklop« je skupen projekt občin Grosuplje in Ivančna Gorica.

CILJI IN NAMENI PROJEKTA

Osnovni cilj skupine projektov je bila izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Skupina projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – III. sklop je bila izvedena z namenom, da se odpravi vrsto let trajajoča problematika odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in s tem preprečijo nadaljnje negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.
V Občini Grosuplje je bilo v sklopu operacije zgrajenih 15.560 m novih kanalizacijskih povezav, 3 zadrževalni bazeni, 7 črpališč ter nadgradnja centralne čistilne naprave iz 10.000 PE na 20.000 PE.
Dela so se je izvajala na območju naselij: Mali Vrh, Tlake, Gajniče, Ponova vas, Sela pri Šmarju in Grosuplje. Po izvedbi operacije se je na javni kanalizacijski sistem in čistilno napravo priključilo dodatnih 1879 PE.

STROŠKI

Financiranje:
• Kohezijski sklad Evropske unije 15.740.110,50 EUR
• Občina Grosuplje in Občina Ivančna Gorica 3.410.541,75 EUR
• Republika Slovenija 2.777.686,85 EUR
• Celotna vrednost projekta= 21.928.339,10 EUR

IZVAJANJE

September 2013 – september 2015

Kontakt

Imate vprašanje? Stopite v stik z nami.

Kontaktirajte nas